مدیریت پیمان

مدیریت پیمان ( Management Contracting ) روشی است که در آن کارفرما ، یک شرکت یا یک شخص را تعیین می کند تا مدیریت اجرای پروژه را بر عهده بگیرد ، بنابراین تعیین روش های اجرای پروژه و استخدام نیروها برعهده پیمانکار است .  
سرعت و کیفیت ساخت پروژه در این روش نسبت به دیگر روش ها بالاتر است ، در این روش پیمانکار یا شخص ، بابت مدیریت پروژه درصدی از هزینه های انجام شده را دریافت می دارد . این هزینه ها معمولاً شامل هزینه تهیه موارد قرارداد و هزینه اجرا می باشد ولی قبل ازهزینه های صورت گرفته باید توافق طرفین درنظر گرفته شود ، این پیمان به سود طرفین می باشد چون کارفرما هیچ سودی به پیمانکار پرداخت نمی کند فقط هزینه موارد لازم در قرارداد ، مدیریت طرح ، نیروی انسانی و ماشینی را پرداخت می نماید ، بنابراین در هزینه پیمان صرفه جویی می شود. از طرفی دیگر پیمانکار هزینه ای بابت اجرا پرداخت نمی کند و تعهدات را بر عهده نمی گیرد و فقط به خاطر تخصص در مدیریت ، سودی به صورت درصدی از کل هزینه ها دریافت می دارد.